Tervetuloa Nelsonbayn kotisivuille
ICF:n eettiset ohjeet

ICF:N EETTISET OHJEET

Osa I: Coachingin määritelmä

  • Coaching: Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.
  • Ammattimainen coaching-suhde: Ammattimainen coaching-suhde syntyy, kun yhteistyöstä solmitaan sopimus, joka määrittää kunkin osapuolen vastuut.
  • ICF-coach: ICF-coach sitoutuu toimimaan ICF:n ydinosaamisten mukaisesti ja noudattamaan ICF:n eettisiä ohjeita.

Coaching-yhteistyösuhteissa on usein tarpeen erottaa toisistaan asiakkaan ja sponsorin roolit. Useimmissa tapauksissa sama henkilö on sekä asiakas että sponsori, jolloin hänestä puhutaan asiakkaana. Tilanteissa, joissa erottelu on tarpeellista, ICF määrittää roolit seuraavasti:

  • Asiakas: Asiakas on henkilö, jota coachataan.
  • Sponsori: Sponsorilla tarkoitetaan tahoa, joka maksaa coachingin ja/tai vastaa coaching-palveluiden tarjoamisesta.

Coachingia koskevan sopimuksen tulee aina selkeästi määrittää sekä asiakkaan että sponsorin oikeudet, roolit ja vastuut (mikäli hän ei ole yksi ja sama henkilö).


Osa II: ICF:n eettiset toimintatavat

Lähtökohta: ICF:n ammatticoachit pyrkivät toimimaan tavalla, joka antaa hyvän kuvan coacheista ammattikuntana, osoittaa arvostusta erilaisia coaching-menetelmiä ja lähestymistapoja kohtaan sekä kunnioittaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Kohta 1: Yleinen toiminta

ICF-coachina

1) En tarkoituksellisesti anna virheellisiä tai harhaanjohtavia lausuntoja tarjoamistani coaching-palveluista, sertifioinneistani, ICF:stä enkä coachingista ammattikuntana. Kerron asianmukaisesti coaching-koulutuksestani, osaamisestani, kokemuksestani ja serfitioinneistani.

2) Arvostan ja kunnioitan muiden tekemää työtä ja aikaansaannoksia enkä esitä niitä ominani. Ymmärrän, että tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa oikeustoimiin kolmansien osapuolten toimesta.

3) Pyrin jatkuvasti tunnistamaan itseeni liittyviä asioita, jotka saattavat vahingoittaa tai vaikeuttaa coaching-työtäni tai olla ristiriidassa sen kanssa. Tällaisen tilanteen ilmetessä haen välittömästi pätevää apua ja ryhdyn tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten päätän onko coaching-suhde/suhteet tarpeen katkaista joko tilapäisesti tai pysyvästi.

4) Toimin kaikissa coachingiin liittyvissä koulutus-, mentorointi- ja valvontatilanteissa ICF:n eettisten ohjeiden mukaisesti.

5) Suoritan tutkimukset ja raportoin tutkimustulokset ammattimaisesti, rehellisesti ja yleisesti hyväksyttyjen tieteellisten standardien ja ohjeiden mukaisesti. Tutkimuksiani varten pyydän tarvittavat luvat ja suostumuksen tutkimuksiin osallistuvilta ja vältän aiheuttamasta minkäänlaista mahdollista haittaa tutkimuksiin osallistuville. Kaikki tutkimukset tehdään kyseisen maan lakeja noudattaen.

6) Ylläpidän, säilytän ja tuhoan asianmukaisesti kaikki coaching-työssäni tehdyt asiakirjat tavalla, joka takaa luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja yksityisyyden ja joka noudattaa annettuja lakeja.

7) Käytän ICF:n jäsenistön yhteystietoja (sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita jne.) vain ICF:n hyväksymään tarkoitukseen ja ICF:n hyväksymässä laajuudessa.

 

Kohta 2: Intressiristiriidat

ICF-coachina

9) Pyrin parhaani mukaan välttämään intressiristiriitoja ja mahdollisessa intressiristiriitatilanteessa nostan sen avoimesti esille sekä tarvittaessa jäävään itseni.

10) Ilmoitan asiakkaalleni ja hänen sponsorilleen, mikäli yhteistyöhöni heidän kanssaan liittyy liikesuhde kolmanteen osapuoleen.

11) Hyväksyn vaihtokauppana palveluita, tuotteita tai muita ei-rahallisia korvauksia ainoastaan silloin, kun niiden käyttö ei vahingoita coaching-suhdetta.

12) En tarkoituksellisesti ota coaching-työstä vastaan minkäänlaisia henkilökohtaisia, ammatillisia tai rahallisia etuja lukuunottamatta korvausta, josta on sovittu coaching-sopimuksessa.


Kohta 3: Toiminta asiakastyössä


ICF-coachina

13) En tarkoituksellisesti johda harhaan tai esitä virheellisiä väittämiä siitä, mitä asiakas tai sponsori voi odottaa coaching-suhteesta tai minulta coachina.

14) En anna tuleville asiakkaille tai sponsoreille tietoja tai neuvoja, joiden tiedän tai arvelen olevan vääriä tai harhaanjohtavia.

15) Teen asiakkaiden ja sponsorien kanssa selkeät coaching-suhdetta koskevat sopimukset, joita sitoudun noudattamaan.

16) Varmistan ennen ensimmäistä coaching-tapaamista tai sen aikana, että asiakas ja sponsori ymmärtävät coaching-suhteen periaatteet, luottamuksellisuuden luonteen ja rajat, taloudelliset velvoitteet ja muut coaching-sopimukseen liittyvät ehdot.

17) Vastuullani on asettaa selkeät, asianmukaiset ja kulttuurieroja kunnioittavat rajat mahdolliselle fyysiselle kontaktille minun ja asiakkaan tai sponsorin välillä.

18) En ryhdy sukupuolisuhteeseen nykyisen asiakkaani tai sponsorin kanssa.

19) Kunnioitan asiakkaan oikeutta lopettaa coaching-suhde missä tahansa prosessin vaiheessa, sopimuksen ehtoja noudattaen. Pyrin tunnistamaan ennakoiden tilanteet, joissa asiakas ei enää hyödy coaching-suhteestamme.

20) Mikäli uskon toisen coachin tai coaching-palvelutarjoajan sopivan asiakkaalle / sponsorille paremmin, rohkaisen asiakasta / sponsoria tekemään tarvittavan vaihdon.

21) Ohjaan asiakkaani kääntymään tarvittaessa muiden ammattilaisten puoleen.


Kohta 4: Luottamuksellisuus ja yksityisyydensuoja


ICF-coachina

22) Noudatan ehdotonta luottamuksellisuutta kaiken asiakkaaseen ja sponsoriin liittyvän tiedon suhteen. Sovin asiasta selkeästi ennen tietojen mahdollista luovuttamista kolmannelle osapuolelle, ellen ole velvollinen luovuttamaan tietoja lain perusteella.

23) Sovin selkeästi siitä, miten tietoja jaetaan coachin, asiakkaan ja sponsorin kesken.

24) Nostan esiin luottamuksellisuusperiaatteet, kun koulutan tulevia coacheja.

25) Projekteissani toimivilla coacheilla ja alaisuudessani toimivilla henkilöillä, jotka ovat tekemisissä asiakkaitteni ja heidän sponsoreidensa kanssa, on sopimus joka kattaa ICF:n eettisten ohjeiden osan 2 kohdan 4 mukaisen luottamuksellisuuden ja yksityisyydensuojan. Lisäksi sopimus kattaa soveltuvin osun ICF:n eettiset ohjeet kokonaisuudessaan.

Osa III: ICF:n eettinen vakuutus

ICF-coachina otan huomioon eettiset velvoitteeni ja lupaan noudattaa niitä suhteessa coaching-asiakkaisiini ja -sponsoreihin, kollegoihini ja julkiseen yleisöön. Vakuutan noudattavani ICF:n eettisiä ohjeita ja toimivani näiden periaatteiden mukaan coaching-suhteissani.

Tunnustan ICF:n oikeuden pitää minua oman harkintansa mukaan tilivelvollisena, mikäli toimin tätä vakuutusta tai ICF:n eettisiä ohjeita vastaan. Lisäksi tunnustan, että mahdollinen rikkomukseni voi johtaa seuraamuksiin, kuten ICF:n jäsenyyteni ja/tai sertifiointini irtisanomiseen.

Englanninkielinen versio hyväksytty 30.10.2008 / ICF Ethics and Standards Committee ja 18.12.2008 / ICF Board of Directors
Suomenkielinen versio hyväksytty 21.4.2009 / ICF Finland, hallitus

Lisätietoja: www.icffinland.fi/

Mitä Business Coaching on?
ICF:n ydintaidot
ICF:n eettiset ohjeet
EtusivuBusiness CoachingFitBusiness Coaching™KonsultointiAsiakkaammeOta yhteyttäYhteistyökumppanit